BASITEX (TERRA VEGETAL ADOBADA EXTERIOR)

 
Substrat vegetal adobat amb fracció mineral per a cultiu a l’exterior amb una bona estructura i solidesa.

Preparat per utilitzar directament.

En els sacs de 50L la densitat del substrat és més baixa degut a la limitació del pes per a la seva manipulació.Aplicacions

En jardineres:
Posar grava en el fons de la jardinera.
Col.locar  la planta centrada i emplenar amb BASITEX, apretant lleugerament amb les mans. Regar a continuació.

En Parterres, terrasses ecològiques i sembra de gespa directament:
Escampar un gruix mínim de 10 cms. sobre qualsevol tipus de terreny. 
En parterres i terrasses ecològiques efectuar la plantació i regar a continuació.
Per a la sembra de gespa, escampar la llavor i cobrir-la de 0,5 a 1 cm. amb BASITEX. Regar i mantenir un bon nivell d’humitat els dies següents.

Plantació d’Àrbres:
Fer un forat gran, més o menys del doble del pa d’arrel.
Posar grava en el fons. Col.locar l’arbre centrat i emplenar amb BASITEX apretant fortament. Aconsellem regar amb abundància i reemplenar una altra vegada amb BASITEX.

Característiques BASITEX (TERRA VEGETAL ADOBADA EXTERIOR)

Densitat aproximada 864 kgs/m3
Matèria orgànica sobre matèria seca 20,7% s.m.s
Conductivitat elèctrica 57,90 mS/m
pH 7,51
Fertilització Adob Orgànic
Substrat Classe A Contingut en metalls pesats inferior als límits autorizats per aquesta classificació.
Granulometria 0-10mm: 100%

Presentació

m3
1 m3
1/2 m3
50L
.
m3
1 m3
1/2 m3
50L